Animal Care Support

Braille Zonder Grenzen (BZG)
In Tibet wordt blindheid i.v.m. het geloof gezien als een soort straf. Op 2,5 miljoen inwoners in Tibet zijn er volgens officiële cijfers meer dan 30.000 blinden. Voor blinde kinderen bestond er tot in 1998 geen mogelijkheid onderwijs te volgen. Voor deze blinden hebben Sabriye Tenberken (zelf blind) en Paul Kronenberg het project BZG in het leven geroepen. Blinde kinderen, jongeren en volwassenen hebben door dit project de mogelijkheid om opleidingen te volgen, waardoor ze in staat zijn zichzelf in de maatschappij te integreren. BZG bestaat uit een school, een braille-boekdrukkerij, een medische massage-opleiding, een trainingsboerderij waarin cursussen gegeven worden in kaasmaken, compostproductie, paardrijden, veeteelt, akkerbouw, tuinbouw, brood bakken, breien, tapijtknopen, koken, mobiliteitstraining etc. en een zelf-integratie-project.

Dierenbescherming Maastricht Werkgroep Zwerfkat
De Werkgroep Zwerfkat is een onderdeel van de Dierenbescherming Maastricht. Doel van deze Werkgroep is het op diervriendelijke wijze beheersbaar maken van het zwerfkattenprobleem. Verwilderde katten worden gevangen, steriel gemaakt en teruggeplaatst in de oude leefomgeving. Jonge kittens worden opgevangen in gastgezinnen en daarna geplaatst bij een nieuwe eigenaar. Het aantal opgevangen katten bedraagt ongeveer vijfhonderd per jaar.

Dierenhulpcentrum
Het Dierenhulpcentrum te Sittard zet zich sinds jaar en dag in voor hulp aan dieren in de breedste zin des woords. Direct in de vorm van transport, opname, verzorging en herplaatsing, indirect via informatie en raad door middel van e-mail: dierinfo@home.nl. Men kan aankloppen voor hulp aan álle diersoorten, indien het Dierenhulpcentrum zelf die hulp niet kan verstrekken krijgt men wel altijd informatie waar deze wél verstrekt kan worden. Sinds 1993 specialiseren wij ons ook in de opvang van de Egel. Duizenden gewonde en verweesde exemplaren van deze (beschermde) diersoort zijn al door ons geholpen en - indien mogelijk - weer vrijgelaten. In al die jaren mochten wij dus zéér veel kennis en ervaring opdoen op het gebied van directe hulp aan de Egel.

Jantje Beton (Stichting Nationaal Jeugd Fonds)
Jantje Beton vindt het heel belangrijk dat kinderen in hun vrije tijd spelen. Als kinderen spelen hebben ze niet alleen plezier, ze doen ook allerlei ervaringen op die goed zijn voor hun ontwikkeling. Met name voor kinderen die door omstandigheden in de verdrukking dreigen te komen, is dat extra belangrijk. Daarom bedenkt, financiert en organiseert Jantje Beton projecten om juist deze kinderen spelenderwijs voor te bereiden op een actieve deelname aan onze samenleving. Want als kinderen samen spelen, leren ze samenleven! Jantje Beton komt op voor de speelkansen van alle kinderen in Nederland. Bijvoorbeeld door belangenbehartiging in Den Haag en in overlegstructuren. Of met het SpeelruimteActiepakket, waarmee een buurt zelf in actie kan komen voor betere speelvoorzieningen. Maar ook door organisatie van de collecte en loterij, waarbij de scholen en verenigingen de helft van de opbrengst kunnen gebruiken voor eigen spelmateriaal. De meeste aandacht van Jantje Beton gaat echter uit naar de kwetsbare kinderen in ons land. Kinderen uit achterstandswijken, uit gezinnen die onder de armoedegrens leven of probleemgezinnen. Kortom, kinderen voor wie zorgeloos spelen nooit vanzelfsprekend is. Juist voor deze kinderen steunt Jantje Beton duizenden speelprojecten per jaar, van trapveldje tot circusworkshop, van een ontspannen dagje uit tot een kijkje achter de schermen van het bedrijfsleven.

KiKa
KiKa heeft als doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting.

Meer specifiek streeft KiKa naar:
Verhoging van de genezingskans.
Verbetering van de kwaliteit van de behandeling (minder agressief waar mogelijk).
Vermindering van bijwerkingen na de behandeling (effecten op latere leeftijd).

Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds
Het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF) leidt honden op tot geleidehond voor visueel gehandicapten. Door middel van een geleidehond verkrijgt de blinde of slechtziende een grote zelfstandigheid en bewegingsvrijheid. Om dit doel te bereiken houdt het KNGF zich onder meer bezig met het fokken van pups, het opvoeden en socialiseren van deze aspirant-geleidehonden, de training tot geleidehond en de instructie en nazorg aan de visueel gehandicapte.

Liliane Fonds
Het speciale fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden
Het Liliane Fonds helpt kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Dit gebeurt via rechtstreekse, kleinschalige en persoonsgerichte hulp. Het Liliane Fonds wil eraan bijdragen dat de levenskwaliteit van kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden verbetert en dat ze meetellen en meedoen in de samenleving. De samenwerking met lokale contactpersonen - onder wie maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en artsen - is essentieel in de aanpak van het fonds. Zij hebben rechtstreeks contact met de kinderen. Tegelijkertijd wil het Liliane Fonds mensen ervan bewustmaken dat het leven van een kind met een handicap een stuk beter wordt, als het de kans krijgt te revalideren.
Stichting Liliane Fonds "The special foundation for disabled children"
Havensingel 26
5211 TX 's-Hertogenbosch
073-5189420
www.lilianefonds.nl

Loop naar de Pomp (Waterproject in Ghana)
Stichting 'Loop naar de Pomp' zet zich in voor duurzame kleinschalige projecten in het Anomabo gebied te Ghana. Deze projecten zijn er op gericht de levenssituatie van mensen in Ghana te verbeteren. Loop naar de Pomp wil met deze ludieke naam aandacht vragen voor één van de meest essentiële zaken: toegang tot schoon en veilig drinkwater. Naast schoon en veilig drinkwater is het doel het realiseren van goede sanitaire voorzieningen en een verantwoord voorlichtingsprogramma. Al deze activiteiten worden uitgevoerd mét en dóór de lokale bevolking. De lokale bevolking wordt tevens zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van deze voorzieningen. Loop naar de Pomp wil met haar aanpak de mensen in Ghana letterlijk naar de pomp laten lopen!
Stichting "Loop naar de Pomp"
Scharnerweg 68 B
6224 JH Maastricht
I www.loopnaardepomp.nl
T 043-3645795

Mama Alice
Mama Alice is een humanitaire hulporganisatie zonder binding met religie, politiek of levensovertuiging. Onze enige overtuiging is dat de straatkinderen, waar ook ter wereld, geholpen moeten worden. Ieder kind heeft recht op een Mama. In Ayacucho, Peru bieden wij gratis dagopvang aan kinderen tussen 4 en 18 jaar. In de 8 jaar dat Mama Alice in Ayacucho werkzaam is, is het aantal kinderen dat van onze zorg gebruik maakt inmiddels gestegen tot 1000.

Onze kernwaarden zijn passie, warmte en geborgenheid. Wij zijn een transparante en professionele organisatie. Al onze medewerkers, ongeacht welke functie, verdienen niet meer dan het minimumloon. Onze overheadkosten zijn zo laag mogelijk. Meer dan 90% van onze inkomsten kunnen wij hierdoor aan het project besteden. Dat ging niet ongemerkt voorbij: al in ons tweede jaar mochten wij de Transparantprijs* in ontvangst nemen!

*Jaarlijkse prijs voor de beste transparante jaarverslaglegging van charitatieve instellingen.

MARSNA+++CARE
MARSNA CARE valt onder de Stichting ART CARD FOR CHARITY en ondersteunt kleinschalige projecten van de Gemeente Meerssen (Bunde, Ulestraten, Geulle, Moorveld, Kasen, Rothem, …). Voor Marsna Care werd in 2011 een speciale serie van 48 kunstkaarten uitgegeven (motieven van Meerssen, bloemen/landschappen en abstracte werken).
De ontwerpen hiervoor zijn belangeloos door een aantal kunstenaars uit Meerssen e.o. ter beschikking gesteld. De presentatie van deze unieke collectie art cards vond plaats samen met de vernissage van een grote kunstexpositie in het Meerssense Leopoldskerkje (voorjaar 2011). Tijdens deze 1ste tentoonstelling werden alle kunstwerken geëxposeerd, waarbij een deel van de verkochte werken eveneens voor het Goede Doel bestemd was.
In het kader van MARSNA CARE kunnen zich ook andere stichtingen, verenigingen, projecten, e.d. aanmelden, die zich bijv. in de Gemeente Meerssen bezig houden met sociaal-maatschappelijke initiatieven. Daarbij valt te denken aan activiteiten t.b.v. bejaarden, gehandicapten, mantelzorgers, asielzoekers en verslaafden.
De kunstkaarten zijn te bestellen op deze website en eveneens te koop bij CIGO aan de Beekstraat in Meerssen.

#1 RUGGESTEUN-GROEP (periode 2011 / medio 2012)
Het eerste project dat onder Marsna Care viel, was de Ruggesteun-Groep in Meerssen. De Ruggesteungroep bestaat uit een kleine groep vrijwillig(st)ers, die zich actief inzet voor de sociaal zwakkeren in Meerssen e.o. Dit groepje vrijwillig(st)ers helpt mensen in nood, o.a. met kleding, voedsel(bank) en woninginrichting, maar in sommige gevallen ook op sociaal-maatschappelijk gebied.
Medio 2012 heeft de Ruggesteungroep een financiële bijdrage mogen ontvangen van Marsna Care na de lancering en succesvolle verkoop van de collectie Marsna Care-kunstkaarten. Contactpersoon Ruggesteun-Groep: T 043-3643388.

#2 Stichting VRIENDEN van de BASILIEK
www.vriendenbasiliekmeerssen.nl

De Stichting (Meerssen) is het tweede project dat een financiële bijdrage vanuit Marsna Care ontvangt.
De kernactiviteit van deze kortgeleden opgerichte stichting is het verkrijgen van geldmiddelen voor groot onderhoud, instandhouding en restauratie van het kerkgebouw, algemeen bekend als de Basiliek van Meerssen.
De Stichting Vrienden van de Basiliek ondersteunt sinds medio 2012 het Restauratieproject van de Absis-glas-in-lood-ramen van de Basiliek van de H. Bartholomeus in Meerssen. Hiervoor is begroot € 1.000.000. Rijk, Provincie en Gemeente subsidiëren € 800.000. Het tekort van € 200.000 dient uit andere middelen gefinancierd te worden.
De Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen is actief bezig met het starten van diverse acties onder het motto “Glas in lood – Glas in nood!”. De neogotische vensters vormen een bijzondere culturele schat van hoge artistieke waarde. Die waarde is vooral bijzonder omdat de vormgeving van de afbeeldingen in het glas niet los kunnen worden gezien van het totale concept van de door Cuypers gerealiseerde inrichting van de kerk.

De ramen zijn ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers en gemaakt door het atelier Frans Nicolas (grootvader van Joep Nicolas) te Roermond. Joep Nicolas (1897-1972) was een Nederlandse glazenier, kunstschilder en tekenaar. Hij wordt beschouwd als een vernieuwer in de glasschilderkunst in de 20e eeuw. Met Charles Eyck en Henri Jonas was hij een voortrekker van de zgn. Limburgse School.

Nationaal Fonds Kinderhulp
Opvoeden is in deze tijd geen gemakkelijke taak. De cijfers spreken duidelijke taal: maar liefst 1 op de 20 kinderen in Nederland krijgt te maken met jeugdhulpverlening, vaak als gevolg van een verstoorde thuissituatie. Soms kunnen deze kinderen niet meer thuis blijven wonen, maar gaan naar een tehuis of pleeggezin. Daar worden ze goed opgevangen, maar ontbreekt het vaak aan voldoende budget voor de leuke dingen. Kinderhulp springt dan bij, voor een weekje kamperen in de zomer, een lidmaatschap van een sportclub, leuke inrichting van de kamer, een speeltoestel en een cadeautje met Sinterklaas.Het Nationaal Fonds Kinderhulp, houder van het CBF-keur, is al ruim 40 jaar actief om het geluk van deze kinderen ´n handje te helpen.

Nederlandse Brandwonden Stichting
Al meer dan dertig jaar voert de Brandwonden Stichting zoals zij dat noemt, ‘de strijd tegen die littekens’. Dit doet zij op drie fronten: Het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling en de psycho-sociale nazorg. Brandwonden zijn de meest ernstige verwondingen die een mens kunnen overkomen. Naast pijn en de langdurige behandeling met tientallen operaties, zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms zelfs niet voor vol aangezien. Daarmee moeten zij leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
De Dierenbescherming is één van de oudste verenigingen in Nederland. Al 135 jaar zet ze zich in voor een dierwaardig bestaan voor alle dieren. Voor de Dierenbescherming staat de eigenwaarde van het dier voorop. Dat is de waarde van het dier, ongeacht zijn eventuele nut of schade voor de mens. Dieren moeten als dieren kunnen leven is het motto van de Dierenbescherming. Dierenleed, te wijten aan onwetendheid, onverschilligheid of wreedheid, en alle misstanden worden door de Dierenbescherming bij de wortel aangepakt. Actuele campagnes zijn o.a. bestrijding plezierjacht, handel in exotische diersoorten, wantoestanden in bio-industrie en de gruwelijke veetransporten.

Pimma, Onderwijs voor kansarme kinderen in Midden- en Zuid-Amerika
De regio Midden-Amerika gaat al decennia lang gebukt onder schrijnende armoede.
En zoals altijd zijn de kinderen daarvan als eerste de dupe. Onderwijs vormt de sleutel tot een betere toekomst. Daarom richt Stichting PIMMA zich op de bouw van scholen.
PIMMA (voluit ‘Particulier Initiatief Maastricht Midden-Amerika’) bestaat sinds 1987 en heeft de bouw van negen scholen weten te realiseren. Duizenden kinderen genieten er nu elke dag onderwijs. Dit is alleen mogelijk door de enorme steun van ontelbare particulieren en bedrijven. Op dit moment werkt PIMMA aan de voorbereidingen voor de tiende en elfde school.

PROVINCIALAAT O.M.I. Project STRAATKINDEREN IN LIMA
Pater Jan Brinkhof werkt al ruim 25 jaar met grote inzet voor de straatkinderen in Lima in PERU. Hij is bezig met het opzetten van een eetplaats in de enorme sloppenwijk Comas. Deze eetplaats dient tevens als een sociaal netwerk voor de opvang van de straatkinderen. Deze straatkinderen krijgen medische zorg, onderwijs o.a. beroepsonderwijs zodat zij een betere kans maken op werk, en culturele vorming o.a. dans en muziek van de cultuur van de Inca's. Ook wordt er onderwijs en voorlichting gegeven aan jonge vrouwen en meisjes o.a. over AIDS. Zo realiseert hij plekken van hoop. Contactpersoon in Nederland: Pater de Grauw, Provincialaat OMI, Solidariteitsfonds Oblaten van Maria, Utrecht, Rabobank Nr. 23.20.50.422.

Restauratie van de Torens van de Basiliek
Basiliek Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, Maastricht
Midden in het feestjaar, waarin de Onze Lieve Vrouwekerk van Maastricht, de 'Sterre der Zee', herdenkt dat zij 75 jaar geleden door Paus Pius XI tot Basiliek is verheven, dient zich een calamiteit aan. De beide torens aan het Onze Lieve Vrouweplein blijken in zo slechte staat te zijn dat er acuut restauratie nodig is. Omdat financiering door de overheid achter blijft, moet de parochie zelf initiatieven ontplooien om gelden bijeen te brengen. Arjen van Prooijen maakte een prachtige serie kunstkaarten, waarvan de opbrengst voor de restauratie van de torens bestemd is.

Samenwerkende HulpOrganisaties
De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) zijn een samenwerkingsverband van acht Nederlandse hulporganisaties: Nederlandse Rode Kruis - Kerk in Actie - Cordaid Mensen in Nood - Stichting Vluchteling - Oxfam Novib - Tear - Terre des Hommes - Unicef Nederland
Bij grote rampen werken zij samen in één Nationale Actie met als doel:
- Geld inzamelen op gezamenlijk gironummer: 800.800 of giro- nummer 555;
- Informatie geven over de humanitaire situatie in het rampgebied;
- Samen rapporteren over de bestedingen van de opbrengst van een Nationale Actie.

SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen: een liefdevol thuis voor ieder kind
Familie is je basis, de basis die je nodig hebt om op eigen kracht de wereld te kunnen ontdekken. 153 miljoen kinderen over de hele wereld hebben echter één of beide ouders verloren. SOS Kinderdorpen gelooft dat familieliefde een primaire levensbehoefte is. Daarom zorgt de organisatie ervoor dat kinderen in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Enerzijds door hun families te ondersteunen bij de opvoeding van en zorg voor hun kinderen. Anderzijds door kinderen een nieuw thuis te geven in een SOS familie binnen een van de kinderdorpen. Zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Want wat een kind leert, geeft een kind door.

Stichting 'Anne' Kindertehuis Roemenië
Stichting 'Anne' Kindertehuis Roemenië stelt zich ten doel het oprichten, begeleiden en exploiteren van een Kindertehuis in het dorp Crainimat, gelegen in Noord-West Roemenië, in de provincie Bistrita-Nasaud. Deze Roemeense Stichting Fundatia 'Anne' Casa de Copii Crainimat is voornemens in de toekomst 10 kinderen, in de leeftijd van 0 - 2 jaar, onderdak te bieden. Deze kinderen zullen in familiaire omstandigheden opgroeien onder begeleiding van een Nederlands-Roemeens echtpaar. Verder zal het Kindertehuis gerund worden door Nederlandse en Roemeense hulpverleners. In Roemenie staat de Stichting geregistreerd onder de naam Fundatia 'Anne' Casa de Copii Crainimat en deze werkt samen met de Roemeense autoriteiten.

Stichting Afina Foundation
Het Afina Foundation, opgericht door fam. Eggen, ondersteunt kleinschalige, charitatieve projecten in diverse ontwikkelingslanden. De nadruk ligt op projecten waarbij kinderen centraal staan. Op dit moment heeft een project van pater J. Maessen de bijzondere aandacht van de stichting. In Pontianak (Borneo/Indonesië) krijgen kinderen, geboren met een hazenlip, medische behandeling en spraaklessen. Door middel van financiële steun van de Stichting Afina Foundation hebben kinderen met een achterstand kans op een betere toekomst.

Stichting Aids Fonds
Werken aan een wereld zonder aids. Daar zet het Aids Fonds zich sinds 1985 voor in. Het Aids Fonds financiert wetenschappelijk onderzoek, preventie, zorg, individuele hulp aan mensen met hiv/aids en projecten in ontwikkelingslanden. Daarnaast heeft de zoektocht naar een betaalbaar, effectief en veilig aids-vaccin voor het Aids Fonds grote prioriteit, omdat een vaccin uiteindelijk de enige oplossing is om de wereldwijde verspreiding van hiv te stoppen.

Stichting Art for All
Stichting ART FOR ALL is er voor kinderen in de wereld die getroffen zijn door oorlog, armoede, ziekte en allerlei vormen van geweld. Met kleur, kwast, hout, zaag en nog een heleboel meer reizen kunstenaars naar hen toe om ze de mogelijkheid te geven om zelf kunst te maken.

stichting CHRISTOFFEL
De Stichting Christoffel werd op 14 februari 1991 opgericht door twee kleinkinderen van Christoffel Hendrik Dijkman. De Stichting stelt zich ten doel grotere bekendheid te geven aan het werk van de kunstschilder Christoffel Hendrik Dijkman (1879-1954) en zijn werk voor het nageslacht te behouden. De Stichting Christoffel, op 14 februari 1991 opgericht door twee kleinkinderen van Christoffel Hendrik Dijkman, stelt zich ten doel grotere bekendheid te geven aan het werk van de post-impressionistische kunstschilder Christoffel Hendrik Dijkman (1879-1954) en zijn werk voor het nageslacht te behouden. Zij werkt aan haar doelstelling door het opsporen, catalogiseren, verwerven, (stimuleren tot) restaureren en conserveren van zijn schilderijen en tekeningen, het organiseren van tentoonstellingen, het uitgeven van publicaties en bemiddeling bij aan- en verkoop. Omdat de Stichting Christoffel is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, zijn giften aan deze "goede doelen organisatie" aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Meer informatie op www.christoffeldijkman.nl of bij de secretaris van de Stichting Christoffel: Margot van Dam, Heerbaan 171, 6566 EK Millingen aan de Rijn, Nederland, (0)481-431508.

Stichting Colombine
Stichting Colombine, mede-opgericht door Herman van Veen, organiseert en ondersteunt kleinschalige projecten op het gebied van gezondheid, educatie, werkgelegenheid en milieu in ontwikkelingslanden en in eigen land (bijv. een kraamkliniek in Zuid-Afrika en het Colombinehuis in Nederland, waar hulpbehoevende kinderen samen met hun familie een onvergetelijke vakantie kunnen doorbrengen).

Stichting Doe een Wens
Doe Een Wens vervult de liefste wens van kinderen van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Door het vervullen van een wens, wil Doe Een Wens een stukje blijdschap en kracht brengen in een moeilijke periode; even weg van ziekenhuis, behandeling en doktoren. De Stichting neemt niet alleen de organisatie van de wensvervulling op zich, maar betaalt ook alle kosten die aan een wens verbonden zijn. Doe Een Wens Stichting Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Ruim 240 vrijwilligers zetten zich, soms bijna dagelijks, in voor Doe Een Wens. Het kantoor in Woerden, met een achttal medewerkers, coördineert alle activiteiten. Daarnaast is er een Bestuur, Raad van Toezicht en een Raad van Advies.

Stichting Dutchypuppy Foundation
De stichting stelt zich ten doel: het bieden van wereldwijde financiële en materiële hulp voor de opvang en de verzorging van zwerf- en straathonden en honden die mishandeld en in de steek gelaten zijn en het onder de aandacht brengen van mishandeling en wreedheden tegen honden.

Stichting HOSPICE TRAJECTUM

Stichting Hulphond Nederland
De stichting leidt hulphonden op en plaatst deze bij mensen met een lichamelijke handicap. Een hulphond helpt bij de dagelijkse dingen als het oppakken en aangeven van voorwerpen, openen van deuren, bedienen van schakelaars, helpt bij het aan- en uitkleden en heeft bijzondere handelingen aangeleerd die passen bij de specifieke behoefte van een cliënt. Door een hulphond worden de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en maatschappelijke integratie van iemand met een handicap sterk vergroot. Hulphond Nederland is van mening dat er geen financiële drempels mogen bestaan wanneer mensen in aanmerking willen komen voor een hulphond. De honden worden om deze reden gratis aan de cliënten ter beschikking gesteld. Dit kan niet zonder de steun van donateurs, serviceclubs en het bedrijfsleven.

Stichting Nomzano Fre School Zuid-Afrika
De naam Stichting Nomzano Fre School Zuid-Afrika is ontstaan tijdens een rondreis in 1998 door Zuid-Afrika, waarbij initiatiefnemers in de town-ship van de plaats Graaff-Reinet geconfronteerd werden met het schooltje “Nomzano” en de armoedige omstandigheden van de school en leerlingen. In 1999 is de Stichting opgericht en zetten de initiatiefnemers zich in voor hulp in velerlei vorm voor de scholen, kinderen en hun ouders. Het doel is hun sociale leefomstandigheden te verbeteren door betere scholing te bieden, onderhoud aan scholen te plegen en zelfwerkprojecten op te zetten, waarbij ouders en kinderen in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Schoolmeubilair, rolstoelen, fietsen, ziekenhuisbedden, computers en nog vele andere nuttige zaken worden per container naar Zuid-Afrika verscheept.

Stichting Oase
Medio 2003 is de Stichting Oase opgericht door Leon Prevoo uit Eys/ Wittem. Aanleiding hiervoor waren de ervaringen binnen het gezin Prevoo nadat zoon Björn als een gevolg van een verkeersongeluk in 1998 blijvend ernstig letsel had opgelopen. De organisatie is gegroeid van vrijwilligersorganisatie naar een professionele zorginstelling om continuïteit en kwaliteit te kunnen bieden aan deze doelgroep. Zorg, betrokkenheid en aandacht, dat is waar de Stichting Oase voor staat. Zorg en betrokkenheid in de vorm van begeleiding aan jongvolwassenen met een lichamelijke en of psychische beperking in de leeftijd tussen 18 en 55 jaar. De persoonlijke aandacht bij de begeleiding vormt tevens een uniek kenmerk van de Stichting Oase. Wij kijken naar de mens en zijn individuele behoeften en wensen. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat ons motto: ‘Onbeperkt meedoen’ een zinvolle betekenis krijgt. Door cliënten passende zorg te bieden, draagt de Stichting Oase bij aan een leven waarbij een beperking niet ‘het eindstation’ betekent.

Stichting Orphan's Home Nangchen
De Stichting zet zich in om een weeshuis financieel te ondersteunen. Het weeshuis telt 160 kinderen en staat in Nangchen, een stadje in Kham, een provincie in het oosten van Tibet.

Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening Oost-Europa
De Stichting SMHO verzorgt al sinds 1995 hulpgoederentransporten naar weeshuizen, zwakzinnigeninrichtingen, scholen en ziekenhuizen in Polen en Roemenië. Daarnaast financiert de Stichting allerlei projecten binnen genoemde instellingen. Voorbeelden hiervan zijn: reparatie van daken en waterleidingen, inrichten douche- en toiletruimten, aankoop van medische apparatuur, zoals manograaf t.b.v. borstonderzoek, aankoop van school- en leermiddelen, kleding, beddegoed, etc. Tevens ondersteunt de Stichting veelvuldig andere Stichtingen bij het aankopen van goederen of bij het financieren van transporten naar Oost-Europa en o.a. ook naar Angola. De Stichting werkt volledig met 100% vrijwilligers.

Stichting Van Hand tot Hand
De Stichting Van Hand tot Hand verleent kleinschalige hulp aan kansarme gezinnen in Sri Lanka . De Stichting Van Hand tot Hand wil aan de kinderen optimale kansen geven om zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren door het verbeteren van hun leefomstandigheden, opvoeding en onderwijs. Tot de taken van de Stichting Van Hand tot Hand behoren: ondersteuning van kindertehuizen, sponsoring van kinderen en financiering van hun schoolgeld, buskaart, Engelse lessen en noodzakelijke medische hulp, het bouwen van bibliotheken en klaslokalen, de aanschaf van leermiddelen, boeken, uniformen, rolstoelen en spelmaterialen. Verder de verbetering van sportaccommodaties, de verwezenlijking van melkprojecten, het laten slaan van waterputten, ondersteuning bij de bouw van eenvoudige huisjes, het adviseren en bemiddelen bij persoonlijke projecten en de begeleiding van goede initiatieven van jonge ondernemers, etc. Alle projecten worden door de hulpverleners van de Stichting Van Hand tot Hand ter plaatse begeleid. Hulp wordt bij voorkeur in natura gegeven om zeker te zijn van een goede besteding van de gelden. De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Een donatie voor een bepaald project komt voor 100% ten goede aan dat project.

Stiltecentrum azM
Maastricht UMC+

Uit de Schaduw
Een projectplan van Oostheuvel (Vlijtingen-Riemst B)

Vereniging Wereldkinderen
Elk kind heeft het recht om op te groeien in een liefdevol gezin of gezinsvervangende situatie” Dit is één van de uitgangspunten uit het VN-verdrag van de Rechten van het Kind uit 1989 en ook het uitgangspunt van Wereldkinderen, sinds 1971. Wereldkinderen zet zich in voor kinderen in het buitenland, die om (meestal) sociaal-economische redenen niet binnen gezinsverband kunnen opgroeien. Het gaat dus om arme en kansarme kinderen. Wereldkinderen zorgt er voor, samen met haar partners in binnen- en buitenland, dat deze kinderen toch kunnen opgroeien binnen het eigen gezin, bij familie, in een ander gezin of in een gezinsvervangende situatie. Wanneer dat niet lukt in het geboorteland, is opgroeien in een gezin in een ander land een overweging. Wereldkinderen realiseert haar doelstellingen door middel van projecthulp en door bemiddeling bij adoptie.

Villa Keizers Kroon
Wonen, welzijn, zorg & dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen (dementie)

Vonk Amsterdam
VU Onderzoek naar Kinderkanker

VZW Zwerfkat in Nood II
VZW Zwerfkat in Nood II is een non-profit organisatie in Belgisch-Limburg. Zij vangt zwerfkatjes op in tijdelijke opvanggezinnen. Vanuit huiselijke kring worden er goede definitieve tehuizen voor deze katjes gezocht. Momenteel hebben we circa 40 verschillende opvangplekken. Jaarlijks vangt deze VZW (Stichting in België) 450 katten op. Alle katten worden gevaccineerd en volwassen katten gecastreerd en poezen gesteriliseerd. Tevens valt Buddy Kat onder haar hoede: Buddy Kat is een katten-aidsopvang. Deze opvang fungeert als veilige haven/huiskamer, waar de aidskatten hun hele leven lang mogen wonen. Een eventuele adoptie is natuurlijk ook mogelijk. VZW Zwerfkat in Nood II, Postbus 58, B-3630 Maasmechelen
www.zwerfkat.com
www.buddykat.be

Wigwam Vallei (Franciscusoord te Valkenburg)
De Wigwam Vallei is een in Nederland uniek vakantieproject voor het gehandicapte kind samen met ouders, broertjes en zusjes. Elk gehandicapt kind heeft in de Wigwam Vallei een persoonlijk begeleider, waardoor de ouders ook vakantie hebben. Dit project wordt grotendeels door vrijwilligers gedragen. De Wigwam Vallei is afhankelijk van sponsoren/fondsenwerving alsmede van giften van bedrijfsleven, serviceclubs en particulieren.